Home

VOCABOLaudio

Hochwertige italienische Ausprache von Muttersprachler. Mehr als 16000 Audio-Dateien


alunno [a-lùn-no] aˈluːnno
aula [àu-la] ˈaˑula
banco [bàn-co] ˈbaːŋko bank,
bidello [bi-dèl-lo] biˈdɛːllo
cattedra [càt-te-dra] katˈtɛːdra
classe [clàs-se] ˈklaːsse klasse,
esame [e-ʃà-me] eˈzaːme examen, prüfung, test,
gomma [góm-ma] ˈgoːmma gummi, reifen,
imparare [im-pa-rà-re] impaˈraːre
insegnare [in-se-gnà-re] inseɲˈɲaːre beibringen, lehren, unterrichten,
istruzione [i-stru-zió-ne] istrutˈʦjoːne unterricht,
lavagna [la-và-gna] laˈvaːɲɲa tafel,
lezione [le-zió-ne] letˈʦjoːne lehrstunde,
libro [lì-bro] ˈliːbro buch,
liceo [li-cè-o] ˈliːʧeo
maestra [ma-è-stra] ˈmaˑestra
maestro [ma-è-stro] ˈmaˑestro instrukteur, lehrer, lehrkraft,
matita [ma-tì-ta] maˈtiːta bleistift,
ortografia [or-to-gra-fì-a] ortoˈgraːfja orthographie, rechtschreibung, schreibweise,
pagella [pa-gèl-la] paˈʤɛːlla
penna [pén-na] ˈpɛːnna feder, füller, füllhalter,
preside [prè-si-de] preˈziːde
professore [pro-fes-só-re] profesˈsoːre professor,
professoressa professoˈrɛːssa
quaderno [qua-dèr-no] kwaˈdɛːrno
registro [re-gì-stro] reˈʤiːstro
ricreazione [ri-cre-a-zió-ne] rikreatˈʦjoːne erholung, pause,
scolaro [sco-là-ro] skoˈlaːro
scrivere [scrì-ve-re] skriˈvɛːre schreiben,
squadra [squà-dra] ˈskwaːdra mannschaft,
studente [stu-dèn-te] stuˈdɛːnte schüler, student,
studentessa [stu-den-tés-sa] studenˈtɛːssa
studiare [stu-dià-re] stuˈdjaːre studieren,
supplente [sup-plèn-te] supˈplɛːnte